Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Tin(II) Chloride 2-hydrate pure (1 x 5 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 10025-69-1
Katalógové číslo: 141303,1214
H-vety: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
EC-no: 231-868-0
Molární hmotnost: 225,63 g/mol

 1.231,70 bez DPH  1.490,36 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  163,77

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  693,72
cena bez DPH  136,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  2.103,55
cena bez DPH  412,46

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  577,63
cena bez DPH  113,25
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  30,03
cena bez DPH  887,18
cena bez DPH  105,28
cena bez DPH  1.553,12
cena bez DPH  330,36
cena bez DPH  98,80
cena bez DPH  45,59
cena bez DPH  0,00