Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Tin(II) Chloride 2-hydrate pure (1 x 5 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 10025-69-1
Katalógové číslo: 141303,1214
H-vety: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
EC-no: 231-868-0
Molární hmotnost: 225,63 g/mol
Produkt sa už nepredáva.

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  171,21

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  760,42
cena bez DPH  149,09

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  2.198,84
cena bez DPH  431,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  603,55
cena bez DPH  118,35
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  208,41
cena bez DPH  90,29
cena bez DPH  32,43
cena bez DPH  937,69
cena bez DPH  249,17
cena bez DPH  1.641,39
cena bez DPH  349,85
cena bez DPH  106,65
cena bez DPH  49,99
cena bez DPH  0,00